บทความ

We share our latest update in our blog

ศูนย์บริการคุณภาพระดับสากลของสมาชิก TQC (Thailand Quartz Club)

TQC-image001

จุดเริ่มต้นของ Thailand Quartz Club เริ่มจากการส่งพนักงานไปอบรบจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศต้นกาเนิดของวงการเคลือบแก้ว โดยพนักงานของ Thailand

Quartz Club ทุกคนจะผ่านการศึกษากระบวนการในทุกๆ ขั้นตอน กับมืออาชีพระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ จึงทาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเคลือบแก้วโดยเฉพาะ  

เมื่อมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพแล้ว จึงได้ก่อตั้งเป็น Thailand Quartz Club ขึ้นมาในประเทศไทย โดยมีโดยสมาชิกทั่วประเทศ ทั้งนี้ Thailand Quartz Club ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่นว่า มีมาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการในการเคลือบแก้ว(Glass Coating) เทียบเท่าประเทศต้นกาเนิดอย่างญี่ปุ่น  

โดยทาง Thailand Quartz Club ได้นาสูตรที่ได้รับจากประเทศต้นกาเนิดของวงการเคลือบแก้ว มาปรับใช้เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศภูมิอากาศของประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนชื้น ซึ่งแตกต่างกับประเทศญี่ปุ่นที่มีอากาศเย็นและแห้งกว่า จึงทาให้ได้สูตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด และส่งผลให้Thailand Quartz Club เป็นที่ยอมรับและได้รับการไว้วางใจจากทั้งคนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน